Projekty EFS

Zrealizowane projekty EFS

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

1. AKADEMIA JĘZYKOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W KALISZU (2008- 2009)

Oferta bezpłatnych szkoleo językowych na terenie Kalisza w ramach EFSLeader School Nowoczesne Metody Nauki w Kaliszu od 1 sierpnia 2008 do 31 lipca 2009 realizował projekt szkoleniowy pod nazwą ,,Akademia Językowych Kompetencji Zawodowych w Kaliszu’’. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Regionalne kadry gospodarki’’ Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’’ Poddziałanie 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’’.

W ramach projektu 180 osób z terenu miasta Kalisza oraz powiatów kaliskiego, ostrowskiego i pleszewskiego uczestniczyło w bezpłatnym kursie języka angielskiego

Celem projektu było podniesienie kompetencji osób pracujących, dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez:

-realizację szkolenia z języka angielskiego, nowatorską metodą blended-learning – połączenia szkolenia stacjonarnego ze szkoleniem e-learningowym,

-zachęcenie uczestników do korzystania z nowoczesnych technologii – platforma e-learningowa.

Odbiorcami wsparcia były osoby:

-zameldowane lub pracujące na terenie miasta Kalisza, powiatów kaliskiego, ostrowskiego bądź pleszewskiego,
-zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
-bez znajomości języka angielskiego lub ze znajomością na poziomie podstawowym,
-obsługujące komputer w stopniu podstawowym,
-z wykształceniem min. gimnazjalnym (wg starego systemu kształcenia – podstawowym).

W ramach projektu odbyły kurs języka angielskiego w niezwykle atrakcyjnej formule - według autorskiego programu blended-learningowego Leader School – BLS Communication

Kurs składał się z:

-4 godzin szkolenia z obsługi narzędzi komunikacji na platformie e-learningowej,

-80 godzin tradycyjnego szkolenia stacjonarnego z języka angielskiego,

16 godzin samodzielnej pracy na platformie e-learningowej,

4 godzin egzaminów wewnętrznych w formie testów.

Szkolenia były prowadzone :

na dwóch poziomach:

A1 – dla osób bez znajomości języka

A2 – dla osób z podstawową znajomością języka

Osoby zainteresowane szkoleniem na poziomie A2 pisały test kontrolny.

w dwóch systemach:

I. trzy razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne

II. dwa razy w tygodniu po trzy godziny dydaktyczne

w godzinach popołudniowych (w tygodniu) oraz przedpołudniowych (w soboty).

Projekt składał się z dwóch edycji:

I edycja – 1 października 2008 – 31 stycznia 2009

II edycja – 10 lutego 2009 – 30 maja 2009

Po zakończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymali Certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności!!!

2. AKADEMIA JĘZYKOWYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W KALISZU II (2009- 2010)

Leader School Nowoczesne Metody Nauki w Kaliszu od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2010 realizował projekt szkoleniowy pod nazwą ,,Akademia Językowych Kompetencji Zawodowych w Kaliszu II’’. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Regionalne kadry gospodarki’’ Działanie 8.1 ,,Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’’ Poddziałanie 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’’.

W ramach projektu 240 osób pracujących z terenu miasta Kalisza, powiatu kaliskiego i powiatu ostrowskiego uczestniczyło w bezpłatnym kursie języka angielskiego

Celem projektu było podniesienie kompetencji osób pracujących dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez:

realizację szkolenia z języka angielskiego nowatorską metodą blended-learning – połączenia szkolenia stacjonarnego ze szkoleniem e-learningowym,

zachęcenie uczestników do korzystania z nowoczesnych technologii – platforma e-learningowa.

Odbiorcami wsparcia były osoby:

zameldowane lub pracujące na terenie miasta Kalisza, powiatów kaliskiego i ostrowskiego,
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
bez znajomości języka angielskiego lub ze znajomością na poziomie podstawowym,
obsługujące komputer w stopniu podstawowym,
z wykształceniem min. gimnazjalnym (wg starego systemu kształcenia – podstawowym).

W ramach projektu odbyły kurs języka angielskiego w niezwykle atrakcyjnej formule według autorskiego programu blended-learningowego Leader School – BLS Communication.

Kurs składał się z:

1 godziny szkolenia z obsługi narzędzi komunikacji na platformie e-learningowej,

100 godzin tradycyjnego szkolenia stacjonarnego z języka angielskiego,

19 godzin samodzielnej pracy na platformie e-learningowej,

2 godzin egzaminów wewnętrznych w formie testów.

Szkolenia są prowadzone były:

na trzech poziomach:

A1 – dla osób bez znajomości języka

A1+ – dla osób z elementarną znajomością języka

A2 – dla osób z podstawową znajomością języka

Osoby zainteresowane szkoleniem na poziomie A1+ lub A2 pisały test kontrolny.

w dwóch systemach:

I. trzy razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne

II. dwa razy w tygodniu po trzy godziny dydaktyczne

w godzinach popołudniowych (w tygodniu) oraz przedpołudniowych (w soboty).

Projekt składał się z dwóch edycji:

I edycja – 14 wrzesień 2009 – 29 styczeń 2010

II edycja – 15 luty 2010 – 26 czerwiec 2010

Po zakończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymali Certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności

3. PROJEKT „Akademia Kluczowych Kompetencji – rozwój priorytetowych branż Kalisza i Powiatu Kaliskiego” (2012- 2014)

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Rekrutacja odbywała się na podstawie wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy kwalifikacji oraz oświadczeń.

Odbiorcami były osoby:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy z branży handlowej, hotelarskiej, gastronomicznej, spożywczej
i turystycznej,
siedziba lub oddział przedsiębiorstwa znajduję się na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego,

Każdy z uczestników musiał posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe. Kurs jest dofinansowany w 100% jeśli przedsiębiorstwo, w którym zatrudniony jest pracownik chcący uczestniczyć w projekcie, nie korzystało z pomocy de minimis lub nie wykorzystało tej pomocy w ciągu trzech ostatnich latach w kwocie 200.000 euro. Nie był wymagany wkład własny przedsiębiorstwa.

Kryterium

Mikro przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna liczba pracowników

10< 50< 250< Maksymalny przychód przedsiębiorstwa (w mln euro) 2 10 50 Suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego (w mln euro) 2 10 43 Opis projektu: W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia miękkie (warsztaty) mające na celu rozwój umiejętności osobistych. Kurs języka angielskiego prowadzony był metodą BLS Communications (blended-learning - połączenie zajęć stacjonarnych z e-learningiem co prowadzi do znacząco lepszej skuteczności nauczania). Skuteczność tej metody została sprawdzona podczas szkoleń dla osób dorosłych prowadzonych przez ostatnie 4 lata. Szkolenie językowe obejmowało 114 godzin zajęć stacjonarnych oraz 19 godzin na platformie e-learningowej (przez internet). Szkolenia miękkie prowadzone były w zakresie: obsługi klienta, negocjacji, doskonalenia umiejętności interpersonalnych, technik sprzedaży, technik marketingu, równość szans w miejscu pracy. Ten dział obejmował 76 godzin zajęć.( szkolenia prowadzone w języku polskim ) Razem kurs w ramach projektu wynosił 190 godzin stacjonarnych + 19 e-learning. Harmonogram szkoleń: Ilość godzi w tygodniu: 5,5 h (w systemie nauki 2-u dniowym: 3h języka angielskiego, 2h szkoleń miękkich i 0,5h e-learningu (przez Internet) w dowolnym czasie), Kurs języka angielskiego prowadzony był dla słuchaczy na poziomach od A1do C2. Kurs zakończył się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

4. Projekt "Podnieś kometencje- osiągnij sukces!" (2014-1015)

Projekt realizowaliśmy jako podwykonawca. W ramach projektu uczestnicy Projektu mogli skorzystać do wyboru ze szkoleń języka angielskiego lub niemieckiego na czterech poziomach: A1,A2,B1,B2.

W projekcie mogły wziąć udział osoby które spełniały poniższe warunki:
- wiek od 18 do 64 lat
- wykształcenie: co najwyżej średnie
- miejsce zamieszkania powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz kępiński (w szczególności obszar wiejski)

Uczestnikami mogły być: osoby pracujące, uczące się/kształcące, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Rekrutacja odbywała się na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz na zakończenie projektu miał mozliwość uzyskania certyfikatu TELC (The European Language Certificates).

5. Projekt „Ucz się z nami!” (2016-2018)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: 8 Edukacja
Działanie: 8.2 Uczenie się przez całe życie
Okres realizacji: 31.03.2016 – 30.03.2018
Całkowita wartość projektu: 841 623,00
Wartość dofinansowania: 757 459,80
Celem głównym projektu było zwiększenie szansy na znalezienie pracy i/lub utrzymanie pozycji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej (w tym niepełnosprawnych), w tym w wieku 50+, z województwa wielkopolskiego, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w okresie 03.2016-03.2018.
W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia grupowe.
Szkolenia odbywały się w 2 turach - 31.03.2016 -28.02.2017 i 01.03.2017 - 30.03.2018.

Każda z grup odbyła 120h kursu. Szkolenia zakończone zostały egzaminami TELC. Łącznie w projekcie udział wzięły 324 osoby.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH