Sie
19

Bezpłatne kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że nasz projekt „Kursy językowe dla mieszkańców miasta Kalisza" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i został wybrany jako projekt do dofinansowania.

Opis projektu:

Oś Priorytetowa 8 Edukacja

Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie

Okres realizacji: 01.09.2019 - 31.08.2021

Obszar realizacji: Województwo Wielkopolskie - Miasto Kalisz

Projektodawca:
Kąkol Daniela, ul. Fabryczna 1b/1, 62-800 Kalisz, NIP: 618-127-77-76, REGON: 250634797

Biuro projektu:
ul. Fabryczna 1b/1, 62-800 Kalisz, e-mail: projekt@kakol.eu, tel. 62 767 21 21, 601 887 889

Cel projektu:
Podniesienie i/lub uzupełnienie poziomu kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy przez 408 os (245K/163M) zamieszkujących m. Kalisz w woj. Wlkp. poprzez organizację kursów językowych i podniesienie umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomach A1 (264 os.), A2 (72 os.) lub B1 (24 os.), w zakresie języka niemieckiego na poziomie A1 (48 os.) a także nabycie kwalifikacji językowych na ww. poziomach poprzez uzyskanie certyfikatu TELC przez minimum 70% uczestników w czasie 01.09.2019 do 31.08.2021.

Uczestnicy projektu:
Grupę docelową stanowi 408 os. (245K/163M) w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe.(wg KC) w Kaliszu (woj. Wlkp.) chcących z własnej inicjatywy uzupełnić/nabyć kompetencje językowe i nabyć kwalifikacje (certyfikat). W ramach gr.docelowej objęte wsparciem na podstawie diagnozy będą szczególnie

- osoby w wieku 50 lat i więcej; co najmniej 30% grupy docelowej 122 osób (74K/48M)
- osoby w wieku powyżej 24 lat (tj. od 25 roku życia); 100% grupy docelowej 408 os. (245K/163M)
- osoby o niskich kwalifikacjach; co najmniej 30% grupy docelowej 122 osób (74K/48M)
zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne do 74 roku życia zgodnie z regulaminem konkursu).

Dodatkowe kryteria rekrutacji:
1 pkt. - wiek powyżej 50+
1 pkt - osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej ISCED 3)

W ramach projektu oferujemy:

1. Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu obejmuje kursy językowe (język angielski A1, A2, B1 i język niemiecki A1), które prowadzą do uzyskiwania kwalifikacji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (certyfikat TELC).
2. szkolenia odbędą się w 2 edycjach:
• rok 2019/2020 : angielski poziom A1 - 11 gr, A2 - 3 grupy, B1 - 1 grupa, niemiecki poziom A1 - 2 grupy, łącznie 204 osoby objęte kursem
• rok 2020/2021: angielski poziom A1 - 11 gr, A2 - 3 grupy, B1 - 1 grupa, niemiecki poziom A1 - 2 grupy, łącznie 204 osoby objęte kursem
3. Każda z edycji odbędzie 120 h kursu

Kwota dofinansowania projektu z UE: 976 191, 26 PLN

Kontakt i zgłoszenia:
Leader School Kalisz (pałacyk)
ul. Fabryczna 1B/1
62-800 Kalisz
email: projekt@kakol.eu
telefon: 62 767 21 21 / 601 887 889

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH