Sie
26

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Znam język na poziomie...
Darmowy test określający poziom językowy według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego proponuje wszystkim kaliszanom Szkoła Językowa Leader School. Prawie wszyscy znamy język na "jakimś poziomie". Często mówimy, że znajomość konkretnego języka wygląda dobrze, bardzo dobrze, średnio, słabo, komunikatywnie czy podstawowo. Tak definiując poziom znajomości języka, trudno ocenić jaki jest on w rzeczywistości. Przy okazji określania poziomu znajomości języka warto zatem skorzystać z istniejącego od wielu lat Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który określa dokładnie poziom znajomości języka. Szkoła Językowa Leader School w Kaliszu, która jest autoryzowanym ośrodkiem przygotowującym i egzaminacyjnym certyfikatu TELC, postanowiła wyjść z propozycją do wszystkich kaliszan i zaoferować im darmowy test określający poziom językowy.

Europelski System Opisu Kształcenia Językowego:

A1 - A2 (Poziom Podstawowy)

A1 - Osoba posługująca się językiem rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty; umie przedstawić siebie i innych, formułować pytania z zakresu życia prywatnego. Umie poprowadzić prostą rozmowę;
A2 - Osoba rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym, potrafi porozumiewać się w sytuacjach wymagających nieskomplikowanej wymiany informacji. W prosty sposób opisuje swoje pochodzenie, otoczenie czy potrzeby.

B1 - B2 (Poziom Samodzielności)

B1 - Osoba rozumie znaczenie głównych wątków przekazu. Radzi sobie z większością sytuacji komunikacyjnych. Jest w stanie tworzyć proste, spójne wypowiedzi, opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany;
B2 - Osoba rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Formułuje przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów.

C1 - C2 (Poziom Biegłości)

C1 - Osoba rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Formułuje dobrze zbudowane wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi;
C2 - Osoba może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł. Może wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Artykuł napisany dzięki uprzejmości ekspertów językowych ze szkoły językowej LEADER SCHOOL

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH