Aktualnie realizowany projekt – język angielski i niemiecki

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ucz się z nami!” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: 8 Edukacja
Działanie: 8.2 Uczenie się przez całe życie
Okres realizacji: 31.03.2016 – 30.03.2018
Całkowita wartość projektu: 841 623,00
Wartość dofinansowania: 757 459,80

Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na znalezienie pracy i/lub utrzymanie pozycji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej (w tym niepełnosprawnych), w tym w wieku 50+, z województwa wielkopolskiego, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych (angielskiego, niemieckiego) w okresie 03.2016-03.2018.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia grupowe.
Szkolenia odbędą się w 2 turach - 31.03.2016 -28.02.2017 i 01.03.2017 - 30.03.2018.
W każdej turze zorganizujemy 7gr angielskojęzycznych i 3 niemieckojęzyczne.
Łącznie przeszkolimy 240osób.
Każda z grup odbędzie 120h kursu.
Harmonogram zajęć będzie ustalany z każdą grupą indywidualnie, tak aby nie kolidował on z obowiązkami życia codziennego. Szkolenia będą mogły odbywać się także popołudniami i/lub w weekendy, aby uczestnictwo w zajęciach nie kolidowało z pracą lub życiem rodzinnym Uczestników/czek.

Szkolenia będą się odbywać na poziomie od A1 do C1.
Nauczanie języków będzie odbywać się głównie metodą BLS. Metoda ta stanowi unikalne połączenie metody bezpośredniej, tradycyjnej, kursów oraz e-learningu. Dzięki temu kursanci BLS szybko zaczynają się aktywnie posługiwać językiem angielskim i niemieckim w mowie i piśmie.
W ramach nauki języka metodą BLS Communication kursanci przygotowują się do uzyskania certyfikatu TELC potwierdzając w ten sposób zdobyte umiejętności poprzez zdanie międzynarodowego egzaminu.

Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby, które łącznie spełnią poniższe warunki:
- wykształcenie: co najwyżej średnie
- osoby od 25 r.ż.
- osoby w wieku 50+
- miejsce zamieszkania, zatrudnienia, uczenia się: województwo wielkopolskie
- osoby pracujące, bezrobotni, bierni zawodowo, uczący się

O przyjęciu do projektu osób spełniających powyższe kryteria zadecyduje kolejność zgłoszeń, ale
w procesie tym to kobiety, osoby niepełnosprawne i osoby 50 + przyjmiemy w pierwszej kolejności.

Kontakt:
Leader School
ul. Fabryczna 1b/1
62-800 Kalisz
tel. stacjonarny: 62 767-21-21
tel. komórkowy: 601 887 889
e-mail: kalisz@leaderschool.com .pl

Dokumenty do pobrania: